Kontakt


SPOĽACH, o.z.
Kapitulská 21
974 01  Banská Bystrica

Web: www.spolach.sk
E-mail: spolach.oz@gmail.com
Tel.: +421948211372

IČO: 42304300
DIČ: 2023726188
Číslo účtu: 4017418890/7500
IBAN: SK91 7500 0000 0040 1741 8890
BIC (SWIFT): CEKOSKBX

Registrácia: Ministerstvo vnútra SR, č. spisu  VVS/ 1-900/90 – 40604 z 20.12.2012