Ciele

Ciele SPOĽACH, o.z.:

  • zvyšovať informovanosť verejnosti o problematike Alzheimerovej choroby a iných demenciách, o ich možnostiach prevencie, diagnostike a o formách pomoci
  • podporovať poskytovanie vzájomnej pomoci všetkým, ktorí sa o človeka s Alzheimerovou chorobou starajú (príbuzní, opatrovatelia, pomáhajúci profesionáli)
  • zvyšovať kvalitu života ľudí s Alzheimerovou chorobou alebo iným typom demencie
  • predchádzať poruchám pamäti u ľudí v produktívnom veku a u aktívnych seniorov
  • podporovať vzdelávanie pomáhajúcich profesionálov, rodín a dobrovoľníkov, ktorí poskytujú starostlivosť o ľudí s Alzheimerovou chorobou a demencie rôznej etiológie