Ponuka na vzdelávanie zamestnancov zariadení sociálnych služieb

Momentálne nerealizujeme vzdelávacie aktivity pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb.

Ponuka na vzdelávanie zamestnancov zariadení sociálnych služieb

Ponúkané vzdelávacie aktivity sú jednodňové neakreditované v trvaní 8 alebo 4 vyučovacie hodiny na rôzne témy, určené pre sociálnych pracovníkov, inštruktorov sociálnej rehabilitácie, pracovných terapeutov, opatrovateľky a opatrovateľov, ošetrovateľský personál, vedúcich sociálno-zdravotníckych úsekov i vedúcich zamestnancov. Lektorky sú ochotné „ušiť“ vzdelávaciu aktivitu aj na mieru konkrétnemu zariadeniu sociálnych služieb.

Aktivizácia osôb s Alzheimerovou chorobou

 • Kto je osoba s Alzheimerovou chorobou a čo je Alzheimerova choroba
 • Aktivizácia – čo, kde, ako, kedy, prečo?
 • Etické princípy a východiská aktivizačnej práce s osobami s Alzheimerovou chorobou
 • Mapovanie potrieb a záujmov osoby s Alzheimerovou chorobou
 • Aktivity každodenného života a záujmové aktivity
 • Nastavenie komunikácie pomáhajúceho profesionála počas aktivizácie
 • Inovatívne formy a metódy aktivizácie
 • Ukážky z domácej i zahraničnej praxe

Cena: 10€/osoba/hodina
Trvanie: 8 hodín (realizácia podľa dohody, možnosť rozdeliť 8 hodín na viacero blokov)
Forma: online (požiadavka zo strany lektorky je aktívne zapájanie sa formou virtuálnych diskusií; každý účastník vzdelávania MUSÍ byť pripojený na vlastnom zariadení – mobil, notebook)

 Ako pracovať s ľuďmi s Alzheimerovou chorobou a pritom nič nepokaziť

 • Základné východiská práce pomáhajúcich profesionálov
 • Čo je a čo nie je demencia a Alzheimerova choroba
 • Komunikácia s ľuďmi s demenciou
 • Odborný prístup a pomoc rodine

Cena: 14€/osoba/hodina, príp. dohodou
Trvanie: 4 hodiny
Forma: online

 

Zvládanie nežiaduceho správania klienta

 • Teoretické východiská nežiaduceho správania
 • BPSD (Behaviorálno-psychiatrická/psychologická symptomatológia demencie)
 • Zvládanie náročných situácií a prevencia rušivých vplyvov
 • Zaznamenávanie incidentov a konfliktov a ich hodnotenie a perspektívy riešenia

Cena: 14 €/osoba/hodina, príp. dohodou
Trvanie: 4 hodiny
Forma: online

Etické aspekty inštitucionálnej starostlivosti

 • posilnenie partnerského vzťahu klienta a pomáhajúceho profesionála
 • pozitívne hodnotenie druhých a sebahodnotenie
 • rozvíjanie identity klientov a ich kognitívnej a emocionálnej senzibilizácie
 • podpora starostlivosti klienta o seba v inštitucionálnom prostredí

Cena: 14€/osoba/hodina, príp. dohodou
Trvanie: 4 hodiny
Forma: online

Komunikácia s ľuďmi s demenciou Alzheimerovho typu

 • Špecifiká komunikácie s ľuďmi s demenciou Alzheimerovho typu
 • Ako zvládať frustráciu a hnev u ľudí s demenciou Alzheimerovho typu
 • Metódy komunikácie: orientácia v realite, validácia, SimPres metóda, počúvanie a hodnotenie ticha atď.
 • Intuitívne techniky komunikácie s klientmi s narušenými verbálnymi schopnosťami

Cena: 14 €/osoba/hodina, príp. dohodou
Trvanie: 4 hodiny
Forma:  online

Podpora zdravia a prevencia syndrómu vyhorenia pomáhajúcich profesionálov

 • Záťažové faktory a stresory podieľajúce sa na vzniku syndrómu vyhorenia
 • Osobnostné atribúty a očakávania
 • Pracovné podmienky a realita
 • Možnosti podpory vlastného zdravia
 • Možnosti prevencie syndrómu vyhorenia

Cena:  15€/ osoba/hodina, príp. dohodou
Trvanie: 4 hodiny
Forma: online

Lektorky sú z praxe a oblasti sociálnej práce, starostlivosti a pomoci seniorom s rôznymi ochoreniami, ktoré vzdelávajú a spolupracujú s Centrom MEMORY v Bratislave a Akadémiou vzdelávania v Banskej  Bystrici. Viac o lektorkách a občianskom združení.

Termíny vzdelávacích aktivít:
Na základe dohody, s konkrétnym zariadením, lektorky pricestujú do zariadenia vo vopred dohodnutý deň a hodinu. Možnosť vzdelávania aj počas soboty. Čas vzdelávacej aktivity trvá napríklad od 8.30h do 15.30h, s krátkymi prestávkami.

Cena neakreditovanej vzdelávacej aktivity:

 • Ceny sú uvedené pri jednotlivých vzdelávacích aktivitách.
 • Minimálny počet osôb na realizáciu vzdelávacej aktivity je 8, maximálny 30 osôb.
 • Prihlásenie je záväzné bez navrátenia poplatku!

 

Metódy vzdelávacej aktivity:

Prednáška, diskusia, zážitkové a participačné metódy, riešenia problémových situácií, inštruktáž, kazuistické štúdie.

Podmienky realizácie vzdelávania:

Objednávka zariadenia na vzdelávanie, vypísanie záväznej prihlášky na vzdelávanie pre každého účastníka, zaplatenie poplatku za vzdelávanie.

V prípade prezenčného vzdelávania: miestnosť zodpovedajúca počtu účastníkov vzdelávania, pripojenie k elektrickej sieti, možnosť premietať na stenu, dostatočné množstvo stoličiek.

V prípade online vzdelávania: každý účastník vzdelávania MUSÍ byť pripojený na vlastnom zariadení – mobil, notebook.

Platba za vzdelávaciu aktivitu:

Možnosť platby prevodným príkazom na číslo účtu:

IBAN SK91 7500 0000 0040 1741 8890,

prípadne v hotovosti v deň realizácie.

V prípade záujmu nás kontaktujte e-mailom na spolach.oz@gmail.com alebo na tel. čísle 0948 211 372.