SPRÁVA zo vzdelávacej aktivity KOMUNIKÁCIA S ĽUĎMI S ALZHEIMEROVOU CHOROBOU

V piatok 17. októbra 2014 sme privítali v SPOĽACH, o. z. a súčasne na pôde Diecézneho centra Jána Pavla II. certifikovanú lektorku špecializovanej komunikačnej techniky osôb s dezorientáciou Validation ®Naomi Feil- Teacher pani Mgr. Máriu Wirth, PhD.

Vzdelávacia aktivita prebiehala interaktívnou formou, lektorka v úvode zadala krátku úlohu pre prítomných 35 účastníkov. Po celý čas vzdelávacej aktivity sa snažila názorne ukázať a zároveň vysvetliť príčiny dezorientovaného správania osoby trpiacej na demenciu Alzheimeroveho typu. Účastníci vzdelávania sa dozvedeli viac o spôsobe preformulovávania slov a viet do zrozumiteľnej formy pre osoby s demenciou.

Na záver vzdelávania účastníci vyplnili dotazník spokojnosti. Hodnota 1 vyjadrovala nízku úroveň/nespokojnosť a hodnota 5 vysokú úroveň/spokojnosť. Hodnotenie naplnenia očakávaní spojených so vzdelávaním dosiahlo hodnotu 4,76. Hodnotenie spokojnosti s organizačným zabezpečením dosiahlo hodnotu 4,9. Hodnotenie zrozumiteľnosti výkladu prednášky dosiahlo hodnotu 4,83.

SPOĽACH, o. z. ďakuje za vysoké hodnotenie. Pani Mgr. Mária Wirth, PhD. prijala pozvanie na ďalšie lektorovanie v oblasti komunikácie s osobami s Alzheimerovou chorobou, ktoré sa bude konať začiatkom roka 2015 v sobotu s cieľom trénovania komunikačných techník v konkrétnych situáciách v starostlivosti o osoby s demenciou.

Vypracovala: M. Tokovská