Ponuka na vzdelávanie zamestnancov zariadení sociálnych služieb

Ponúkané vzdelávacie aktivity sú jednodňové neakreditované v trvaní 8 vyučovacích hodín na rôzne témy, určené pre sociálnych pracovníkov, inštruktorov sociálnej rehabilitácie, pracovných terapeutov, opatrovateľky a opatrovateľov, ošetrovateľský personál, vedúcich sociálno-zdravotníckych úsekov i vedúcich zamestnancov. Lektorky sú ochotné „ušiť“ vzdelávaciu aktivitu aj na mieru konkrétnemu zariadeniu sociálnych služieb.

Zvládanie nežiaduceho správania klienta

 • Teoretické východiská nežiaduceho správania
 • BPSD (Behaviorálno-psychiatrická/psychologická symptomatológia demencie)
 • Zvládanie náročných situácií a prevencia rušivých vplyvov
 • Zaznamenávanie incidentov a konfliktov a ich hodnotenie a perspektívy riešenia

Koncept zmyslovej aktivizácie klientov s demenciami rôznej etiológie NOVÉ!

 • Vymedzenie zmyslovej aktivizácie podľa konceptu Lore Wehner
 • Montessori pedagogika v práci s klientmi s ochorením demencie
 • Oblasti udržiavania schopností a zručností podľa Montessori
 • Vhodné a nevhodné pomôcky na aktivizáciu – ukážky

Kognitívna rehabilitácia pre osoby s poruchami pamäti

 • metodika kognitívnej rehabilitácie
 • analýza prostredia
 • definovanie rizikových faktorov
 • ukážky a pomôcky

Komunikácia s ľuďmi s demenciou Alzheimeroveho typu

 • Psychologické aspekty komunikácie
 • Metódy komunikácie: orientácia v realite, validácia, SimPres metóda, počúvanie a hodnotenie ticha a iné.
 • Intuitívne techniky komunikácie s klientmi s narušenými verbálnymi schopnosťami

Záhradná terapia v zariadeniach sociálnych služieb NOVÉ!

 • Príroda ako životný priestor
 • Exteriér zariadení sociálnych služieb
 • Plánovanie – realizácie – využitie – zachovanie
 • Mobilná záhradná terapia pri lôžku klienta
 • Príklady z praxe

Etické aspekty inštitucionálnej starostlivosti

 • posilnenie partnerského vzťahu klienta a pomáhajúceho profesionála
 • pozitívne hodnotenie druhých a sebahodnotenie
 • rozvíjanie identity klientov a ich kognitívnej a emocionálnej senzibilizácie
 • podpora starostlivosti klienta o seba v inštitucionálnom prostredí

Lektorky sú z praxe a oblasti sociálnej práce, starostlivosti a pomoci seniorom s rôznymi ochoreniami, ktoré vzdelávajú a spolupracujú s Centrom MEMORY v Bratislave a Akadémiou vzdelávania v Banskej  Bystrici. Viac o lektorkách a občianskom združení.

Termíny vzdelávacích aktivít:
Na základe dohody, s konkrétnym zariadením, lektorky pricestujú do zariadenia vo vopred dohodnutý deň a hodinu. Možnosť vzdelávania aj počas soboty. Čas vzdelávacej aktivity trvá napríklad od 8.30h do 15.30h, s krátkymi prestávkami.

Cena neakreditovanej vzdelávacej aktivity:

 • 35€/osoba pre nečlenov SPOĽACH o.z.
 • 25€/osoba pre zaregistrovaných členov SPOĽACH o.z.
 • Možnosť registrácie 5€/osoba členské v občianskom združení za kalendárny rok.
 • Minimálny počet osôb na realizáciu vzdelávacej aktivity je 8, maximálny 30 osôb.
 • Prihlásenie je záväzné bez navrátenia poplatku!

Cena zahŕňa:

Odmenu lektorky, materiálno-technické vybavenie vzdelávacej aktivity, pomôcky, potvrdenie o účasti na vzdelávacej aktivite, náklady na cestovanie.

Metódy vzdelávacej aktivity:

Prednáška, diskusia, zážitkové a participačné metódy, riešenia problémových situácií, inštruktáž, kazuistické štúdie.

Podmienky realizácie vzdelávania:

Objednávka zariadenia na vzdelávanie, vypísanie záväznej prihlášky na vzdelávanie pre každého účastníka, zaplatenie poplatku za vzdelávanie, miestnosť zodpovedajúca počtu účastníkov vzdelávania, pripojenie k elektrickej sieti, možnosť premietať na stenu, dostatočné množstvo stoličiek.

Platba za vzdelávaciu aktivitu:

Možnosť platby prevodným príkazom na číslo účtu 4017418890/7500, prípadne v hotovosti v deň realizácie.

SPOĽACH občianske združenie ponúka zároveň členstvo v organizácií a získanie výhod:

 • ďalšie vzdelávacie aktivity vo výhodnejších cenách (pre nečlenov v plnej výške)
 • bezplatná účasť na workshopoch a vzdelávacích aktivitách 1x ročne
 • možnosť bezplatnej účasti na podporných skupinách
 • bezplatné poradenstvo vo vzťahu k starostlivosti o osoby trpiace na demencie rôznej etiológie
 • bezplatné zapožičiavanie odbornej literatúry

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: 0905 153 703 alebo 0905 765 231.